Algemene Voorwaarden – In De Basis Loopbaanadvies

KvK: 55929036
Artikel 1 Toepassingsvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van In De Basis. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.

Artikel 2 Afwijkende bedingen
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door In De Basis schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Nederlands Recht
Op de betrekkingen tussen In De Basis en opdrachtgevers is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4 Definities
Deze algemene voorwaarden  verstaan onder:

 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in art. 1 van deze voorwaarden genoemde diensten.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen In De Basis en de opdrachtgever.
 • Client: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door In De Basis voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding , op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 Orienterende gesprekken
Aan orienterende gesprekken voorafgaand aan een opdrachtverstrekking met de opdrachtgever en client zijn geen kosten verbonden, waarbij onder orienterend gesprek het eerste onderhoud met een der adviseurs anders dan een uitvoerige diagnose wordt verstaan. Orienterende gesprekken zinn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6 Opdracht

 • De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van In De Basis schriftelijk aanvaardt en de client heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst , waarbij In De Basis garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de client optimaal in te zetten.
 • Voor zover het individueel outplacement betreft geldt naast de overeengekomen periode van begeleiding tot het tijdstip waarop de client een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, dan wel voor een andere weg heeft gekozen zoals zelfstandig ondernemerschap, studie enz., dan wel tot het tijdstip waarop de client te kennen geeft de begeleidng door In De Basis niet langer te willen aanvaarden, c.q. In De Basis de begeleiding op grind van artikel 9 heeft beeindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
 • Indien na totstandkoming van de opdracht de client/opdrachtgever zich, om welke reden dan ook, terugtrekt of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beeindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
 • Indien om welke reden dan ook de client ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen  In De Basis en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 • De faciliteiten, informatie en diensten van In De Basis staan de client uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanorientatie.
 • Het staat clienten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciele doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik dan ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan In De Basis verstrekte opdracht. De door In De Basis verstekte syllabi, de loopbaaninstrumenten en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de client. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • In De Basis behoudt  zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op basis van de Auteurswet.
 • In De Basis behoudt  zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Het staat In De Basis vrij om logo’s en reviews van de opdrachtgever te gebruiken op de website van In De Basis en andere (sociale) media uitingen.

Artikel 8 Uitvoering

 • In De Basis behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal In De Basis de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
 • De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.
 • Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de orienterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan In De Basis de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beeindigen.
 • In De Basis heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Voorts is In De Basis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat In De Basis is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor In De Basis kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9 Gedragscode

 • In De Basis, opdrachtgever en client verplichten zich te houden aan de gedragscode van In De Basis c.q. NOLOC. In De Basis kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beeindigen indien de client het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de client de adviezen die hem/haar door In De Basis worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal In De Basis de client en opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 • Het volledige honorarium is bij opdrachtverlening (ondertekening voorstel) verschuldigd conform hetgeen is overeengekomen in de schriftelijke opdrachtlevering.
 • De opdrachtgever is gehouden de door In De Basis ingediende declaratie volledig te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beeindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 • Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente schuldig.
 • Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Ter zake van buitenrechtelijke kosten zal door In De Basis in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening worden gebracht zonder dat In De Basis gehouden is die kosten te adstrueren.
 • Reclameringen omtrent een declaratie dienen binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij In De Basis te zijn ingediend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • In De Basis is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe dan ook genaamd ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de opdrachtgever of kandidaat.
 • Alsmede ten gevolge van een onrechtmatige daad van de opdrachtgever of de kandidaat zowel met betrekking tot door derden geleden schade als door hen zelf geleden schade.
 • In De Basis is eveneens niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe dan ook genaamd indien deze schade voortkomt uit producten, diensten of projecten, welke niet door In De Basis zijn geleverd, verricht of uitgevoerd.
 • In De Basis is evenmin aansprakelijk voor schade aan derden hetzij als letselschade hetzij als zaakschade, veroorzaakt door een kandidaat, noch voor schade aan de kandidaat zelf in het kader van de met In De Basis gesloten overeenkomst.
 • In De Basis is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan.
 • In De Basis is evenmin aansprakelijk wanneer overeengekomen opleidings- of reintegratiewerkzaamheden ten aanzien van een of meerdere kandidaten niet tot (her-)plaatsing op de arbeidsmarkt hebben geleid.
 • In gevallen waarin In De Basis aansprakelijk is  voor schade wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van een op In De Basis rustende verbintenis uit overeenkomst of onrechtmatig daad, is de aansprakelijkheid van In De Basis beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 • Zowel In De Basis als opdrachtgever verplichten zich de risico’s uit hoofde van hun op deze voorwaarden gebaseerde contractuele aansprakelijkheden op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van de overeenkomst.
 • De opdrachtgever zal In De Basis vrijwaren tegen aanspraken welke met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, hoe dan ook genaamd, van derden, de kandidaat daaronder uitdrukkelijk begrepen, tegenover welke derden In De Basis zich niet op het bepaalde in deze algemene voorwaarden zou kunnen beroepen, voor zover die aanspraken zouden zijn uitgesloten indien deze derden aan deze algemene voorwaarden zouden zijn gehouden.

Artikel 12 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan In De Basis zijn toe te rekenen.
 • In De Basis heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat In De Basis met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van In De Basis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door In De Basis niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 Tarief en indexering

 • In De Basis behoudt zich het recht voor om op basis van de jaarlijkse indexering de tarieven te wijzigen, nadat hierover schriftelijk is bericht aan opdrachtgever.

Namens In De Basis Loopbaanadvies

Frank (W.P.) Roelands

 

Meppel, 1 mei 2019

Zie ook: Algemene voorwaarden webshop