Modulaire Diensten

Sinds 2022 voert In De Basis voor het UWV Modulaire Diensten uit. Dit is bedoeld voor mensen voor wie de afstand tot de maatschappij/arbeidsmarkt zodanig groot is dat iemand  nog niet in staat is om re-integratieactiviteiten van het UWV, waaronder Werkfit Maken, uit te voeren. Het UWV biedt de volgende modulaire diensten aan:

PARTICIPATIE INTERVENTIE

Doel

Participatie interventie is gericht om je te ondersteunen bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van (ervaren) belemmeringen in gezondheid en de consequenties daarvan op de persoonlijke situatie, zoals verlies van werk. De negatieve persoonlijke emoties hebben onder anderen betrekking op gevoelens van onbegrip, statusverlies, falen en tekortschieten. Je verkeert als gevolg daarvan in een relatief sociaal isolement; de contacten die je hebt, beperken zich veelal tot de huiselijke kring. Het doel van deze interventie is dat je zodanig wordt geactiveerd, dat je deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband.

Resultaat

Je bent in staat om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en/of zelfstandig activiteiten binnen en buiten je eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME

Doel

Jouw fysieke en psychische weerbaarheid verhogen. Het gaat hier onder andere om het versterken van jouw motivatie, zelfvertrouwen en je zelfbeeld, het leren stellen van grenzen, de (eerste voorzichtige opbouw van de) fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal jouw persoonlijke effectiviteit worden verbeterd en kan je structureel deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Resultaat

Je neemt aantoonbaar deel aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van vrijwilligerswerk, regelmatig sport beoefenen in georganiseerd verband.

BEGELEIDING BIJ SCHOLING

Doelgroep

Na het afronden van een traject Werkfit Maken is vastgesteld dat scholing (onder de voorwaarden van het UWV) voor jou noodzakelijk is om aan het werk te gaan, terwijl je niet geheel in staat bent om zelfstandig de scholing te doorlopen. Dan kan je ondersteuning ontvangen door inzet van de dienst Begeleiding bij scholing.

Doel

Het volgen van scholing vraagt van jou, dat je – binnen een beperkt tijdsbestek van maximaal 1 jaar – gestructureerd en planmatig taken en opdrachten die verband houden met scholing uitvoert. Met het aanbrengen van focus op de scholing wordt de kans vergroot dat deze succesvol wordt afgerond, waarna de match met vacatures (die aansluiten bij de scholing) beter kan worden gemaakt.

Dienstverlening

Je krijgt ondersteunen bij het uitvoeren van je taken en verantwoordelijkheden (w.o. huiswerkbegeleiding) die verband houden met jouw gevolgde scholing. Tijdens deze sessies word je gecoached en empowered om de scholing te (blijven) volgen en succesvol af te ronden. Het aanleren van planmatig studeren en het aanbrengen van focus is hier een onderdeel van.